دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و فنون دریایی
دروس

نیمسال اول 93-94

» ديناميك سازه هاي دريايي ادامه...

فرهود آذرسینا

محل خدمت:   دانشکده علوم و فنون دریایی

مرتبه علمی : استادیار

^