دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و فنون دریایی
ایده های نو

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

فرهود آذرسینا

محل خدمت:   دانشکده علوم و فنون دریایی

مرتبه علمی : استادیار

^