دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و فنون دریایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : فرهود   آذرسینا

پست الکترونیکی : f.azarsina@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی اقیانوس و معماری

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و فنون دریایی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیرگروه مهندسی سازه های دریایی،معماری کشتی وسازه کشتی(ارشد)

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1388/04/09

فرهود آذرسینا

فرهود آذرسینا

محل خدمت:   دانشکده علوم و فنون دریایی

مرتبه علمی : استادیار

^